home design 1800x300 (banner)
ΑργολίδαΟικονομίαFeatured

Ναύπλιο: Οι όροι του δανείου 7.861.381,81 € – Ο Δήμος εκχωρεί τα έσοδά του

Σε 15 χρόνια θα αποπληρωθεί. Πού θα πάνε τα λεφτά του δανείου

Αποδέχθηκε ο δήμος Ναυπλιέων τους αυστηρούς όρους δανείου 7.861.381,81€ για έργα που αφορούν στην Αστική αναζωογόνηση, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκχωρώντας τα έσοδά του για 15 χρόνια.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη Πέμπτη 16 Ιουνίου το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε θετικά κατά πλειοψηφία την «αποδοχή των όρων για την λήψη επενδυτικού δανείου για την ενταγμένη Πράξη του Δήμου Ναυπλιέων στην ΑΤ06 του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».

Οι όροι του δανείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο, εγκρίνει την αποδοχή των όρων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την αριθμό 3774/ 19.5.2022 (ΑΔΑ: 9Ν49469ΗΗ7-ΠΝΑ) απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού δανείου στον Δήμο Ναυπλιέων, σε ποσοστό 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 7.861.381,81 ευρώ το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την εκτέλεση έργου «Αστική αναζωογόνηση Δήμου Ναυπλιέων, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Επιτόκιο χορήγησης

Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ.

Σταθερό επιτόκιο 3,10% , για το 50% από το Τ.Π και Δανείων, ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

Διάρκεια εξόφλησης του δανείου

15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

Τοκοχρεολυτική δόση

Ενδεικτική Συνολική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: 316.140,69 ευρώ α) 151.307,49 ευρώ Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) β) 164.833,20 ευρώ Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Ενδιάμεσοι τόκοι

Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας – μελέτης.

Ασφάλεια δανείου

Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ).

Ο Δήμος εκχωρεί τα έσοδά του

Ειδικότερα : «Ο Δήμος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ.6 περ. β του ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 του ν.3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το «Τ. Π & Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ’ αριθ. 22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων».

Πρόσθετη ασφάλεια δανείου

Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο «Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο «Τ. Π. & Δανείων» έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.

Δικαιώματα: € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής:

α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 1.000,00,

β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 1.000,00,

γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε].

Δεσμεύεται για την εγγραφή στον προϋπολογισμό έτους 2022 της παραπάνω χρηματοδότησης , σε αντίστοιχους κωδικούς εσόδων και εξόδων.

Πού θα πάνε τα λεφτά του δανείου

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, περιλαμβάνεται το έργο δημιουργίας χώρου πολλαπλών χρήσεων καθώς και αστικών αναπλάσεων του Δήμου Ναυπλιέων, ύψους 7,9 εκατ. ευρώ.

Ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος από την πλευρά του, μερικές ημέρες μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το δάνειο και συγκεκριμένα στις 23 Ιουνίου, επέλεξε το facebook (!) για να ανακοινώσει πού θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που θα λάβει ο δήμος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Βασικός στόχος από τα λεγόμενά του είναι η δημιουργία ενός Πολιτιστικού Κέντρου, που θα φιλοξενούνται εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και επιστημονικά συνέδρια, δράσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και ανάγκες της νεολαίας και των σχολικών μονάδων για παραστάσεις και εκδηλώσεις.

Επίσης, σχεδιάζονται διάφορες αναπλάσεις (Πάρκο Ασκληπιού και Ανδριανουπόλεως επί της οδού Ασκληπιού, Πάρκο πλησίον Βίλλας Ζυμβρακάκη, Πάρκο  Θεατρικών Σπουδών επί των οδών Βασ. Γεωργίου και Ηρακλέους, Ο.Τ 398 και Ο.Τ. 399 στη Νέα Πόλη Κούρτη, Τρίγωνα – Κοινόχρηστοι χώροι πλησίον ΔΕΗ.

Με τα ίδια χρήματα θα γίνει ανάπλαση των Οδών Σέκερη και Μπουμπουλίνας στο Τολό, ενώ επισημαίνεται ότι υπάρχουν σχέδια αναπλάσεων και για την πλατείας της Αγίας Τριάδας (Μέρμπακα).

Η κόντρα με την αντιπολίτευση για το δάνειο

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Παναγιώτη Αναγνωσταρά, Κώστα Γκόνη και Μαρίας Αλημπέρτη, οι οποίοι καταψήφισαν και δέχθηκαν σφοδρή επίθεση από τον δήμαρχο Δημήτρη Κωστούρο, με την Λαϊκή Συσπείρωση να απαντά αναλόγως.

Συγκεκριμένα, ο δημοτικός συνδυασμός του Δημήτρη Κωστούρου «Επόμενη Μέρα» αναφέρει για το θέμα αυτό: «Προσκολλημένοι για άλλη μια φορά στο παρελθόν η κυρία Αλιμπέρτη, ο κύριος Αναγνωσταράς και ο κύριος Γκόνης, έδειξαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 το πραγματικό τους πρόσωπο αυτό της αδράνειας και της οπισθοδρόμησης.

Κενό γράμμα οι δημόσιες τοποθετήσεις τους  για υπεύθυνη, χωρίς σκοπιμότητες αντιπολίτευση. Η καταψήφιση σημαντικών έργων από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» όπως οι αναπλάσεις των κεντρικών οδών του Τολού (Μπουμπουλίνας και Σέκερη) και της κεντρικής πλατείας της Αγίας Τριάδας (Μέρμπακα), ανάπλαση του Τολού περίπου 2.000.000 ευρώ, δείχνουν ότι δεν επιθυμούν την εξέλιξη και την πρόοδο του τόπου μας. Το θέμα που ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο είχε να κάνει με την αποδοχή του ποσού ώστε να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Μετεξεταστέα και πάλι η Αντιπολίτευση.

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ευημερία και την βελτίωση των συνθηκών ζωής των συμπολιτών μας.  Κοινή πεποίθηση μας είναι ότι αυτός ο τόπος, με τις δυσκολίες και τις ομορφιές του, θέλει ανθρώπους της προσφοράς, θέλει μαχητές που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Όσα εμπόδια και να θέτουν, όσο και να τορπιλίζουν εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για έναν νέο κύκλο προόδου, με ισχυρή προσήλωση για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον Δήμο Ναυπλιέων.

Το όχι των τριών δείχνει ποιος θέλει να πάει μπροστά ο τόπος που ζει και ποιος παίζει μικροπολιτικά παιχνίδια με μοναδικό κίνητρο…το δικό του συμφέρον».

Από την πλευρά του ο Κώστας Γκόνης, μέσω της Λαϊκής Συσπείρωσης απάντησε στον Δημήτρη Κωστούρο: «Το περιβόητο «πρόγραμμα Τρίτσης» που θα χρηματοδοτήσει τα έργα δεν είναι τίποτα άλλο από δανεισμός με χρονική διάρκεια εξόφλησης τα 15 χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος ζητά να αιτηθεί και να λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα συνολικού ποσού 7.929.519,81 €, με ενδεικτική συνολική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση  316.140,69 ευρώ για την εκτέλεση έργου «Αστική αναζωογόνηση Δήμου Ναυπλιέων». Το ληστρικό επιτόκιο που αφορά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (δηλαδή λεφτά των δήμων) ανέρχεται στο 5% μαζί με το Euribor. Στους όρους που επιβάλλονται από το συμβόλαιο είναι “ο οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη τη διάρκεια του δανείου και ο δανειστής δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλόμενη δόση από όλα γενικά τα έσοδά του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα, τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους” (απόσπασμα από το δανειστικό συμβόλαιο).

Με περίσσεια αλαζονεία λοιπόν και θεωρώντας ότι θα έχουν δια βίου τη Δημαρχεία, ο δήμαρχος  και οι σύμβουλοί του δέσμευσαν τον ήδη καταχρεωμένο  Δήμο να αποπληρώσει ένα ακόμη χρέος που θα μετακυλιστεί στις πλάτες των δημοτών.

Φυσικά και καταψηφίσαμε το δανεισμό όπως και όλους τους άλλους δανεισμούς όταν τελικά αυτοί θα βαρύνουν τους πολίτες. Πάγια και σταθερή μας θέση είναι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους δήμους ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν.

Έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή γιατί οι τοποθετήσεις μας κινούνται πάντα προς το συμφέρον των δημοτών. Η στάση μας μέσα κι έξω από το δημοτικό συμβούλιο είναι στάση αρχών και πολιτικής διεκδίκησης καθώς ο αυταρχικός χαρακτήρας και η αντιδραστική πολιτική της δημοτικής αρχής και των  δυνάμεων πού ανακυκλώνονται και τη σιγοντάρουν αναγκαία οδηγεί στην όξυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας».

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News
Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

Οι τελευταίες Ειδήσεις του anagnostis.org από την Πελοπόννησο.
Τι συμβαίνει στην Αργολίδα. Τα νέα σε Άργος, Ναύπλιο, Επίδαυρο, Ερμιονίδα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαβάστε ακόμα

Back to top button