home design 800x400
home design 1170Χ320
ΦΟΔΣΑ ΤΕΧΑΝ banner 800x400
ΦΟΔΣΑ ΤΕΧΑΝ banner 1170x320

Ναύπλιο: Ζητούνται 5 υδρονομείς άρδευσης

Όλες οι πληροφορίες για την προκήρυξη

|

Χρόνος ανάγνωσης

3 λεπτά

|

0 Σχόλια στο Ναύπλιο: Ζητούνται 5 υδρονομείς άρδευσης
ydronomeas 4

Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως ΥΕ υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 20/4/2024 ημέρα Σάββατο έως και τις 26/4/2024 ημέρα Παρασκευή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ναυπλιέων, στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού , στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Βας.Κων/νου 34, στο Ναύπλιο (τηλ.2752360926 ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

1.) Αριθμός θέσεων 

  Η Δημοτική Επιτροπή με την αριθμ. 55/2024 απόφασή της , καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε πέντε [5] , ήτοι: 

  • Μία [1] προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο της δημοτικής κοινότητας Μιδέας 
  • Δύο [2] προορίζονται για το αρδευτικό δίκτυο της δημοτικής κοινότητας Μάνεση 
  • Μία [1] προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο της δημοτικής κοινότητας Ανυφίου 
  • Μία (1) προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο της δημοτικής κοινότητας Αργολικού και την υποβοήθηση των υδρονομέων άρδευσης των υπόλοιπων τοπικών κοινοτήτων (Μιδέας, Μάνεση, Ανυφίου) αλλά και την αναπλήρωσή τους όποτε παρίσταται ανάγκη. 

  2. Αρδευτική περίοδος 

  Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθ.110/2024 απόφασή του, την αρδευτική περίοδο από 1/5/2024 έως 30/9/2024. 

  3. Απαιτούμενα Προσόντα 

  Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: 

  α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. 

  β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο . Υδρονομέας δύναται να εκλεγεί και ο άγων ηλικία μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς αιτιολογημένης 

  γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς: Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. 

  4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο

  β)Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

  γ) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

  δ)Υπεύθυνη δήλωση περί γνώσεως ανάγνωσης και γραφής .

  ε) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

  στ) Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το Δήμο Ναυπλιέων). 

  5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων. 

  Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου . H απόφαση του συλλογικού οργάνου θα ελεγχθεί, ως προς την νομιμότητά της, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω . 

  6. Καθήκοντα Υδρονομέων

  (σύμφωνα με το Β. 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων») 

  α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως. 

  β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους. 

  γ.Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους. 

  δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. ε.Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

   στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

   ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, διά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες. 

  7. Δημοσίευση Πρόσκλησης 

  Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Βας. Κων/νου -34, στο Ναύπλιο) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

  8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

  Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Ναυπλιέων – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Βασ. Κων/νου 34,Ναύπλιο Τηλέφωνο επικοινωνίας 2752360926 

  Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

  Σχόλια

  nd click 300x250 4
  ΛΟΓΟΣ
  newsletter banner anagnostis