home design 800x400
home design 1170Χ320
ΦΟΔΣΑ ΤΕΧΑΝ banner 800x400
ΦΟΔΣΑ ΤΕΧΑΝ banner 1170x320

Πρόσληψη τριών υδρονομέων άρδευσης στο Λεωνίδιο

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 18 -04-2024, ημέρα Πέμπτη, έως 25-4-2024, ημέρα Πέμπτη
ydronomeas

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τριών ατόμων (ΥΕ Υδρονομέων άρδευσης) στην Κοινότητα Λεωνιδίου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης όπως παρακάτω:

Α.Α.ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ           ΔΙΑΡΚΕΙΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΜΑΡΣΑΛ/ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ/ΠΕΛΙΑ   Αρδευτική περίοδος  Από 01-05-2024 έως 31-12-20241Από  την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης   μέχρι  την 31-12-2024ΥΕ Υδρονομέας άρδευσης
2.ΓΟΥΛΕΛΟΥ /ΠΛΑΤΑΝΕΣ /ΣΑΛΙΑΣ   Αρδευτική περίοδος από 01-05-2024 έως 31-12-20241Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  μέχρι την 31-12-2024ΥΕ Υδρονομέας άρδευσης
3ΕΛΩΝΗΣ / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ   Αρδευτική περίοδος από 15-05-2024 έως 15-10-20241Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  μέχρι την 15-10-2024ΥΕ Υδρονομέας άρδευσης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

1.Για να εκλεγεί κάποιος Υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο..

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

2. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

 ́Όσοι έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή όσοι έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (γραφείο πρωτοκόλλου)  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής προτίμησης (χορηγείται έντυπο από την υπηρεσία).

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Πιστοποιητικό γέννησης με την εγγραφή (για τους άνδρες) στα Μητρώα Αρρένων, (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)..

δ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται:

α) Η γνώση ανάγνωσης και γραφής β) ότι ο υποψήφιος/α πληροί  τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή δεν έχει  καταδικαστεί, δεν είναι υπόδικος/η, δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά τους/της  δικαιώματα).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ ́ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής.

Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου διορισμού.

ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας. Οι υδρονομείς που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους αντικαθίστανται με άλλους αιτούντες που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή αν δεν υπάρχει κανονισμός κατά την συνήθη και καθιερωμένη σειρά αρδεύσεως .

β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας μέχρι της εκχύσεως τους σε κάθε αρδευόμενο κτήμα.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησης τους

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν τη διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η Βεβαίωση και καταγγελία των αδικημάτων που σχετίζονται με τα παραπάνω αντικείμενα

στ. Η άμεση γνωστοποίηση στον αρμόδιο κάθε αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε στην αντίληψη τους.

ζ. Η φύλαξης των παρόχθιων των αρδευτικών αυλάκων αγροτικών κτημάτων, καθώς και αυτών που βρίσκονται σε μικρό μήκος από τα αρδευτικά δίκτυα, με σκοπό την προστασία αυτών κατά τη λειτουργία του συστήματος άρδευσης καθώς και την νόμιμη,  ασφαλή και απρόσκοπτη χρήση του νερού, ασκώντας αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Αγροφυλακής και υπέχοντας τις αντίστοιχες ευθύνες των Αγροφυλάκων.

Η αμοιβή των υδρονομικών οργάνων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4354/2015 όπως ισχύει.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την εκλογή τους στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νότιας κυνουρίας, στην Ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες παρέχονται στο Δημαρχείο Δήμου Νότιας Κυνουρίας που εδρεύει στο Λεωνίδιο και στo τηλέφωνο:  2757 3 60223 ( κ. Καμβύση Αλεξάνδρα).Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 18 -04-2024, ημέρα Πέμπτη, έως 25-4-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας   αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχόλια

nd click 300x250 4
ΛΟΓΟΣ
newsletter banner anagnostis