home design

Η Κόρινθος ετοιμάζεται να υποδεχτεί το φυσικό αέριο

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός - Δικαιούχος του έργου είναι η Hengas ΑΕ.

Με σταθερούς ρυθμούς αναπτύσσεται το δίκτυο φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για ένα καύσιμο που έχει ευρεία χρήση, από οικιακούς σκοπούς για θέρμανση και μαγείρεμα  φτάνει μέχρι την παραγωγική αλυσίδα και τη βιομηχανική παραγωγή.

Η διείσδυση του καυσίμου εξελίσσεται παράλληλα με το αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρήση του αερίου. Ενδεικτικό των ανοδικών τάσεων αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγο καιρό ο ΔΕΣΦΑ σχετικά με το 2021.

Δίκτυο φυσικού αερίου στην Κόρινθο

Άλλος ένας διαγωνισμός, λοιπόν, για έργο επέκτασης του δικτύου στην Κόρινθο βγήκε στη δημοσιότητα. Το έργο έχει τίτλο “Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στο Δήμο Κορίνθου της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Δικαιούχος του έργου είναι η εταιρεία Hellenic Natural Gas Distribution – Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Μονοπρόσωπη ΑΕ με διακριτικό τίτλο Hengas ΑΕ.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 9,9 εκατ.) και η διάρκεια του ανέρχεται σε 21 μήνες (640 ημέρες) από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου ενδιαφέροντος είναι στις 10 Μαρτίου 2022, ενώ μια ημέρα αργότερα, στις 11/03/2022 θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Η ταυτότητα του έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή χαλύβδινου δικτύου Μέσης Πίεσης (19 bar), την κατασκευή και ενεργοποίηση του δικτύου διανομής στην πόλη της Κορίνθου. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση βανοστασίων, την εγκατάσταση τριών σταθμών υποβιβασμού της πίεσης (Σταθμός MR 19/4bar) ώστε να διασφαλιστεί ένας Σταθμός ανά Τομέα Λειτουργίας, την κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar. Επιπλέον, θα η σύμβαση αφορά την εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), την εγκατάσταση ρυθμιστών, την κατασκευή χαλύβδινων παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος την εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές ανά Τομέα Λειτουργίας (Τ.Λ.).

Κριτήρια διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατασκευής αερίου με CPV : 1. 45231221-0 Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου και 45231223-4 Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου και που είναι εγκατεστημένα σε: α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης είτε Κοινοπραξίες/ Συμπράξεις/ Ενώσεις μεταξύ Εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News
Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

Οι τελευταίες Ειδήσεις του anagnostis.org από την Πελοπόννησο.
Τι συμβαίνει στην Αργολίδα. Τα νέα σε Άργος, Ναύπλιο, Επίδαυρο, Ερμιονίδα
Exit mobile version