home design 800x400
home design 1170Χ320

Δήμος Ευρώτα: Δύο προσλήψεις παιδαγωγών για τα ΚΔΑΠ του δήμου

ΚΔΑΠμεΑ

Στην πρόσληψη δύο παιδαγωγών προχωρά ο δήμος Ευρώτα ώστε να ενισχύσει τα τρία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που διαθέτει σε Σκάλα, Βλαχιώτη και Νιάτα.

Τα δύο άτομα θα προσληφθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου με τις εξής ειδικότητες:

•  2 Π.Ε. Παιδαγωγοί ή

• 1 Π.Ε. Παιδαγωγός και 1 Π.Ε. Νηπιαγωγός ή

• 2 Π.Ε. Νηπιαγωγοί 

Ωράριο απασχόλησης:

Δευτέρα – Παρασκευή : 16:00 – 20:00  τη χειμερινή περίοδο

Δευτέρα – Παρασκευή : 09:00 – 13:00  τη θερινή περίοδο

Η αμοιβή των εκπαιδευτικών θα καταβάλλεται βάσει Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου και πάντοτε σε συνάρτηση με την εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Οι εκπαιδευτικοί θα απασχολούνται και στις 3 δομές: 1ο ΚΔΑΠ Σκάλας, 2ο ΚΔΑΠ Βλαχιώτη και 3ο ΚΔΑΠ Νιάτων και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της  Υπηρεσίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Π.Ε. Παιδαγωγών

Πτυχίο ή δίπλωμα  Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή  Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης  ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

• Π.Ε. Νηπιαγωγών

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Επιστημών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

 Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα).

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών, στο οποίο να αναφέρεται ο ακριβής βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).

4. Βιογραφικό σημείωμα.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

6. Βεβαίωση μηνών ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης.

7. Αποδεικτικό πιστοποίησης αναπηρίας υποψηφίου ή μέλους της οικογένειάς του.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

  • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε αν τυχόν  έχει καταδικαστεί  λόγω ποινικού αδικήματος.
  • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
  •  Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω κι εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς κι εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά  που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Παρατηρήσεις

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
  • Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μία θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.

  Αιτήσεις και προθεσμίες

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται  στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» και θα υποβάλλονται στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» στο Δημαρχείο Βλαχιώτη (Κεντρική Πλατεία – Ισόγειο, Τηλ. 2735360226) μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

 Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στο διαδίκτυο.

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021  και θα διαρκεί ως και την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση στο πρόγραμμα Διαύγεια μαζί με την αίτηση ή από το site του Δήμου Ευρώτα. (www.eurota.gr)

 Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιλογή, ανάρτηση πινάκων, ενστάσεις

 Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ΄αριθμ. 29/2020 (Α.Δ.Α. ΩΣ0ΛΟΞΟΛ-Ε1Ε) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία». Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Σχόλια

riviera banner

newsletter banner anagnostis